VANAF €60,- GRATIS VERZENDING naar een pickuppoint binnen Nederland (jep, vet lief van ons)
ZOMERSLUITING: 15 juli t/m 6 augustus verzenden we geen pakketjes. Plaats je bestelling dus voor die tijd. :)

Algemene voorwaarden

1 Identiteit en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden fairhip

 1. fairhip is gevestigd te Den Haag, op het Lange Voorhout 102, 2514 EJ, en wordt hierna aangeduid als “fairhip” of “wij”.
  fairhip levert duurzame producten en pakketten met producten, tips, adviezen en inspiratie gebracht met een snufje humor.
 2. Op alle overeenkomsten (de bestellingen) die fairhip sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna “consument” of “je/jij” genoemd.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

2 Verplichtingen van de consument

 1. Alle informatie die je opgeeft aan fairhip dient up-to-date en waarheidsgetrouw zijn. Het wachtwoord van je account mag niet aan anderen worden verstrekt. Misbruik van je account, bijvoorbeeld dat iemand anders dan jijzelf een bestelling doet, ben je zelf voor verantwoordelijk. fairhip is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van je wachtwoord. Je vrijwaart fairhip tegen aanspraken van derden.
 2. Je bent verplicht om product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten met aandacht te lezen en in acht te nemen. Mocht je deze aanwijzingen en waarschuwingen niet opvolgen dan is fairhip niet aansprakelijk voor mogelijke schade. Je vrijwaart fairhip ook van aanspraken van derden.

3 Aanbod, totstandkoming overeenkomst

 1. Wij stellen ons aanbod zo zorgvuldig en accuraat mogelijk op. We kunnen alleen niet altijd voorkomen dat er een vergissing wordt gemaakt in bijvoorbeeld de plaatsing van een foto of omschrijving. Mocht er een fout in het aanbod zitten, is dit niet bindend voor fairhip.
 2. fairhip treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en betalingen en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. fairhip verkoopt geen producten aan personen jonger dan 18 (achttien) jaar zonder toestemming van ouders/voogd.

4 Informatie over jouw wettelijke herroepingsrecht

 1. Je hebt als consument het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) dagen zonder reden de overeenkomst terug te roepen. (We vragen altijd wel naar de retourredenen om zo een optimaal inzicht te krijgen van onze webshop en service.) De termijn begint te lopen op de dag dat je het fairhip-pakket hebt ontvangen. Om van dit recht gebruik te maken, dien je ons per mail via retour@fairhip.nl te informeren. Dit moet je doen voordat de herroepingstermijn is verlopen.
 2. Er bestaat een aantal wettelijke uitzonderingen waarop het herroepingsrecht voor de consument niet van toepassing is. fairhip kan verzegelde producten om redenen van hygiëne, waarvan de verzegeling na levering is verbroken, uitsluiten van het herroepingsrecht.
 3. Als je gebruikt maakt van het herroepingsrecht dien je het pakket terug te sturen aan fairhip. De verzendkosten hiervoor zijn voor jou.

5 Bezorging

 1. Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van het totaalbedrag van de bestelling bij de consument te bezorgen.
 2. Wij bezorgen in heel Nederland en België.
 3. De bezorging wordt gedaan op het adres van je klantenaccount die je op onze website als bezorgadres hebt ingevuld.
 4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Het
  pakket kan bij een DPD pakketpunt of eventueel bij de buren worden afgeleverd.
  Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, of het pakket niet worden opgehaald bij
  het pakketpunt, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie. De
  retourkosten c.q. schade komen dan voor jouw rekening.
 5. fairhip werkt samen met DPD. Op de dag van de bezorging ontvang je een e-mail van DPD, waarin een tijdvak van één uur staat waarbinnen je pakket geleverd wordt. Mocht het niet uitkomen, kan je tot 30 minuten voor de bezorging de tijd en plaats wijzigen naar bijvoorbeeld een DPD-pakketpunt in de buurt.
 

6 Verzend(kosten), betaling, opschortingsrecht, retourzending fairhip

 1. Prijzen van de producten zijn inclusief BTW en exclusief (retour)verzendkosten binnen Nederland en België.
 2. Voor betaling kun je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. 
 3. fairhip is gerechtigd om het leveren van de pakketten uit te stellen of af te breken indien en zolang jij als consument niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.
 4. Voor een retourzending heb je een retourlabel nodig. Je kun zelf een verzendlabel aanmaken via de site van PostNL. Het pakket kan bij een van de ruim 3.500 PostNL servicepunten ingeleverd worden. We vragen naar de retourredenen om zo een optimaal inzicht te krijgen van onze webshop en service. De kosten voor een retourzending zijn voor de consument.

   

7 Aansprakelijkheid van fairhip

 1. fairhip is slechts aansprakelijk voor door de consument geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van fairhip, of indien sprake is van opzet of grove schuld van fairhip of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen fairhip verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
 2. Aansprakelijkheid van fairhip voor indirecte schade, waaronder gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen enzovoort, is uitgesloten.
 3. fairhip is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte foutieve informatie en/of het kwijtraken van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart fairhip tegen eventuele aanspraken van derden.
 4. fairhip is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door fairhip gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart fairhip tegen eventuele aanspraken van derden.
 5. Indien je niet thuis bent en de bestelling is bezorgd bij de buren, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. fairhip is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is fairhip aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 6. fairhip is niet aansprakelijk voor schade of problemen die ontstaan als gevolg van overmacht. Hieronder wordt bijvoorbeeld maar niet uitzonderend verstaan: pandemie, werkstaking, ziekte, brand, storingen bij fairhip of haar leveranciers, geweld, rellen, weersomstandigheden, transportproblemen, optreden van politie, brandweer of overheid. Onder deze overmacht worden ook dergelijke omstandigheden bij derden waarvan fairhip gebruikmaakt bij de uitvoering.
 7. De aansprakelijkheidsregeling zoals in de voorgaande alinea’s beschreven, gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid medewerkers en hulppersonen van fairhip.

8 Privacybeleid van fairhip

 1. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die te vinden is op onze website.

9 Verdachte fraude-accounts

 1. Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.
 2. Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter, ongeldige bepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen fairhip en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen fairhip en jou als consument voortvloeien, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde geschillencommissie of de rechter in Den Haag.
 3. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

11 Klachtenbeleid

 1. Bij fairhip hechten we veel waarde aan kwaliteit en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Als er ondanks dit toch een klacht is, kun je deze mailen naar info@fairhip.nl. We reageren binnen 5 (vijf) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.
 2. Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.
 

fairhip- 2024